Arkiv

GL Rye Søren Blaabjerg Poulsen
Møllesvinget 14
8680 Ry
Tlf. 8687 7227  soeren.poulsen@glrye.dk 

 

toaarig-2020-img

 

 

 

trafikken

 

 

 

trafikken-i-din-landsby-2020-rev 

 

generalf-2020

 

aarets-landsby-2020

 

De første afgørelser! Uddrag af referat.

Ansøgninger til toårig landsbypulje: 5 ansøgninger.

 Kort oplæg ved Jesper Simonsen der klargjorde kompleksiteten af disse nye omfattende ansøgninger, der ofte involverer indtil flere afdelinger i forvaltningen, der hver især skal afklares inden afgørelse. Dog så man gerne både fra forvaltningens og vores side, at pengene kommer ud at arbejde og ud efter det princip gik vi i gang med behandlingen.

Gl. Rye: Ansøgning om ladestandere og carport til el-delebil. Bevilget da det ligger fuldstændig i forlængelse af hensigtserklæringen om udbygning af nye infrastrukturmodeller.

Mesing Forsamlingshus: Omfattende renovering af forsamlingshuset, delansøgning. Den nye pulje er ikke beregnet på renovering af forsamlingshuse, da det ikke i sig selv er bredtfavnende nok, men da ansøgningen samtidig indeholdt udbygning og nytænkning i forhold til det nye samarbejde De7dale samt energiforbedring bevilges pengene målrettet til dette.

Skivholme forsamlingshus: Ansøgning om handicaptoilet. Som førnævnt er puljen ikke beregnet på enkeltstående renoveringer af forsamlingshuse. Ansøger henvises til Vanførefonden, diverse andre fonde og Lånepuljen.

Sikker Sundhed: Projekt omkring Veng Skole og Børnehus med nye stisystemer, udendørs faciliteter og tunnel under vejen til skovområde med shelter og bivuak. Pengene bevilges til de dele af projektet der ikke samtidig varetages af kommunen. Også fordi det er en del af det nye samarbejde de7dale.

 Ejer Bjerge: Meget visionært og fornemt projekt der absolut giver mening for at skabe en endnu større sammenhængskraft og et fælles udtryk for de samvirkende landsbyer i projektet. Imidlertid indeholdt ansøgningen mere end 50% arkitekt og konsulentbistand, hvilket slet ikke ligger i forlængelse af de intentioner der er beskrevet i vore kriterier. Vi håber på fornyet ansøgning til projektet, når nogle mere konkrete opgaver kommer på banen. Ikke bevilget.
 Fornyet ansøgning: Ejer Bjerge indsendte meget kort efter dette en ny ansøgning, hvor de i modsætning til første ansøgning gjorde opmærksom på, at et tilsagn fra os var tvingende nødvendigt for deres muligheder for at søge andre midler… For ikke at standse processen bevilgede vi herefter det ansøgte beløb til udbetaling, når der forelå et mere konkret projekt, hvor de 50% var reduceret betydeligt.

 Generelt:
 Allerede disse ansøgninger afdækker et ikke ukendt behov for at renovere forsamlingshuse. Vi forestiller os at prøve på at påvirke politikerne til at udvide lånepuljen i næste års budget, da den pt. kun er på 100.000 årligt. Der er klart et behov, men i sagens natur er det jo ikke en kommunal opgave at vedligeholde forsamlingshuse der jo er selvstændige institutioner.

 Bevilget i alt 970.000 kr.

  logo-powerpoint-1

program-generalforsamling-2019

 

e-mail-info-2 

 

  tekst
img-1-a  img-2

img-3   img-4

 

landdistriktspulje-sep

 

annonce-2aarig-pulje-2

 

invitation-liv-i-forsamlingshusene-2019-2 

 

 annonce-landdistriktspuljen  

Der er indkommet følgende forslag til behandling på generalforsamlinges
punkt 4:

Forslag om en landdistriktskonference for landsbyerne i Skanderborg kommune, af én dags varighed, i 2020, Forslagstiller: Pil Brudager.  

 

generalforsamling-2019

 

trafikken-02

 

landsbysamvirkets-generalforsamling-3

 

  feb-2018 

 

Er du ansvarlig for din landsbys hjemmeside?
Vil du gerne vide mere om hjemmesider.

Landsbysamvirket planlægger en ERFA-dag, hvor du kan møde andre hjemmesideansvarlige. Tanken er at give et par timers undervisning i det, du gerne vil vide mere om.
Du vil også få mulighed for skabe et netværk med ligesindede.
Datoen kommer senere.
Programmet vil vi gerne have hjælp til, så meld ind, hvad du kunne tænke dig at vide noget mere om?

 

liv-2se program her: sk-borg-helside-liv_annoncer2x124

annonce-vedr-2019-b

 

 

Lynkursus i fundraising for landsbyer

Alle borgere og foreninger i landsbyerne i Skanderborg Kommune er velkomne til at deltage i kurset.

Onsdag den 14. novemebr kl. 19. – 21. i Borgernes Hus i Veng.

Tilmelding er nødvendig her

 

 img-landsby

 

 

 

 

 landdistriktspulje-3

 

Trafikken i din landsby

Inspirations- og informations-møde.

 1. marts 2018 kl. 19.00

Alling Beboerhus. Ringvej 18 A

 Arrangeret af Landsbysamvirket

Endnu engang byder vi på et spændende møde om trafikken i din landsby, belyst ved eksempler på gennemførte projekter hvor borgere og kommunen har arbejdet sammen.

 Vej og Trafik vil på mødet fremdrage eksempler på de seneste trafikløsninger ved Jette Schmidt Jensen, Jens Peter Langballe Sørensen og Martin Simonsen. Der er tale om nogle af de sidste projekter der har været gennemført  i vore landsbyer.

 Der vil blive rig mulighed til at diskutere egne problemstillinger for den enkelte landsby, set i perspektiv til de fremlagte eksempler..

 Grib chancen. Få en god snak med Vej og Trafik om forholdene i din landsby.

 Landsbysamvirket ved Hans Erik (Jeppe) Jepsen

 1. Meld til med antal deltagere på
   jeppe_ry@pc.dk

Også gerne lige med oplysning om hvor I kommer fra.

 Sidste frist for tilmelding er mandag 26. februar 2018.

 

 

generalforsamling-2017

 

Inspirationsmøde var startskud i plandebat

Kommunen inviterer nu landsbyer og lokalcentre til at formulere ønsker og ideer til deres fremtidige udvikling

AF JØRGEN BOLLERUP HANSEN

Der var 135 tilmeldt fra kommunens landsbyer og lokalcentre til det inspirationsmøde, Skanderborg Kommune havde inviteret til tirsdag i sidste uge på Fælleden. 

Nu er turen nemlig kommet til at formulere og fastsætte rammerne i Kommuneplanen for udviklingsmulighederne i kommunens landsbyer. 

Første runde er en indbydelse til, at landsbyerne selv kommer med deres ideer og ønsker. De skal afleveres senest 1. juni til kommunen. 

Derpå går den formelle politiske proces i gang i fagudvalg og byråd – og med de formelle offentlige høringer. 

Forinden kan landsbyerne få hjælp, hvis de ønsker det – ved at rekvirere en kommunal medarbejder. Måske i grupper, da der er en grænse for, hvor mange møder kommunens planfolk kan overkomme at deltage i – lød appellen fra borgmester Jørgen Gaarde. 

Startskud var mødet på Fælleden, hvor to landsbyer blev fremhævet til inspiration. 

Dels Sall i Favrskov Kommune, der er et blomstrende lokalsamfund med bl.a. friskole, friplejehjem og årlige FestiSall. 

Dels Ejer Bjerge, der er en forholdsvis ny sammenslutning af Tebstrup, Ris og Ejer. 

“Vi har en hal, vi har skolen, vi har børneinstitutioner og et sprudlende foreningsliv. Men vi har ikke del i væksten, vi har få tilflyttere, faldende børnetal, fald i aktivitetsmulighederne og faldende omsætning i dagligvarehandelen. Det kan ikke blive ved. Derfor er vi gået sammen for at finde ud af, hvad det er vi vil,” forklarede Morten Rose Vilholm. 

Det er resulteret i tre mål: Ejer Bjerge vil være og vil være kendt som et specielt aktivt område, havde et sundt foreningsliv og have endnu større samarbejde mellem alle parter til fælles glæde for, at den gode energi kan sprede sig. 

Der er nu nedsat tre arbejdsgrupper og en styringsgruppe. 

Man har været i Gl. Rye for at få inspiration. Og 23. januar er der et fællesmøde om fremtiden for lokalområdet, hvor fremtidsforsker Jesper Bo Jensen holder oplæg. 

Målet er at tiltrække tilflyttere fra de store nabobyer.

inspiration-1 

inspiration-2

 

 

iinspirationsmoede-9-januar

 

img-liv-i-3 

 

 

 aarets-landsby

 

oplev-landsbyen-2

 

 

samlet-annonceplakat-2017-3 

 

 

Generalforsamling i Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune, onsdag. d. 22. februar, kl. 19.30 i Sognehuset Præstegårdsvej 3, Gl. Rye 8680 Ry

Kom og hør om Landsbysamvirkets aktiviteter omkring blandt andet forsamlingshusene, kommuneplanen og uddelinger af midler fra Landdistriktspuljen. Hør også om varmeforsyningen i Gl. Rye, Årets Landsby i Skanderborg Kommune 2017.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning godkendes og fremtidsplaner forelægges
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
  6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 


generalf-15

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2