Arkiv

 

Foreningens formål er at…

Landsbysamvirket
– i Skanderborg Kommune

Vedtægter

§ 1 Navn

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune. Hjemsted i Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål

• Fremme levende landsbyer og liv på landet
• udgøre et kontaktforum mellem landsbyerne og Skanderborg Kommune
• fremme bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land
• udgøre landsbyernes samlede kontaktled til Skanderborg Kommune og andre myndigheder
• udveksle idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt
• bidrage til udformning af generelle retningslinier, bl.a. vedrørende fysisk planlægning m.m.
• bidrage til det generelle kendskab til landsbyernes forhold
• udarbejde og ajourføre egen hjemmeside med oversigt over landsbyerne
• udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landsbyerne og de åbne landområder samt
• arbejde for at sikre de enkelte landsbyers kvaliteter og karakteristika.

Foreningens formål vil blive forsøgt efterlevet ved, at samarbejde med landsbyerne i et eller flere netværk.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages borgere med fast bopæl i Skanderborg Kommune samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder eller organisationer.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1 Generalforsamling afholdes i februar måned og indvarsles ved annoncering i lokalavis, som dækker hele Skanderborg Kommune og på www.landsbysamvirket.dk.
Stk. 2 Forslag skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Bestyrelsens beretning godkendes og fremtidsplaner forelægges
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 5 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 1 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.
Stk. 2 Valg af formand gælder for 1 år ad gangen.
Stk. 3 I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer eller et antal, som sikrer at der er 7 medlemmer i bestyrelsen.
Stk. 4 Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 5 Ved den stiftende generalforsamling i 2008 gælder, at 3 medlemmer vælges for 1 år og 3 medlemmer for 2 år.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 2 Bestyrelsen drager omsorg for, at udtalelser, indstillinger og lignende udfærdiges til kommunen.
Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt beboerne i landsbyerne og landområderne eller andre til at bistå sig i arbejdet.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, her iblandt formand eller næstformand.
Stk. 5 Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning samt fremtidsplaner og budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Beretningen tilstiles ligeledes kommunalbestyrelsen.

§ 7 Tegning

Landsbysamvirket tegnes af formand eller kasserer i henhold til bestyrelsens retningslinjer.

§ 8 Økonomi

Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

Stk. 1 Generalforsamlingen kan fastsætte et årligt kontingent.
Stk. 2 Der søges diverse tilskudsmidler.

§ 9 Revision

Stk. 1 Revision af foreningens virksomhed udføres af generalforsamlingens valgte revisor
Stk. 2 Regnskabet følger kalenderåret 1. januar – 31. december.

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

§ 11 Ved foreningens ophør

Stk. 1 Til nedlæggelse af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst ¾ af de afgivne stemmer på hver generalforsamling
Stk. 2 Såfremt nedlæggelse vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der derved et overskud overføres dette til foreningslivet i Skanderborg Kommune.

Vedtaget på generalforsamling den 24. februar 2010

Hans Gravsholt   Anja Veldt   Jørgen W. Petersen

Arne Nørskov   Orla Jegstrup   Egil Jørgensen

Helle Hagen Blæsbjerg

 

 

Se her: bidrag-fra-landsbysamvirket

Nyoprettet pulje på 5 mio. kr. 2019 – 2020
 styrker Landsbyer og Landdistrikter.

 

Bestyrelse:

Jeksen Orla Jegstrup (Formand)(webmaster)
Allegade 3
8362 Hørning 
Tlf. 4057 1972  admin@danskmedia.dk  
GL Rye Ove Krogsøe (Næstformand)
Præstegårdsvej 14B  
8680 Ry
Tlf.: 21 75 03 10  ove@krogsoe.dk  
Hylke Arne Nørskov (Kasserer)
Præstehaven 3
8660 Skanderborg
Tlf. 2122 5272  arne@hotec.dk  
Stjær Jeanine Marie Bonadies
Taastrupvej 70, 
8464 Galten
Tlf. 2763 4194  jeanine@thogersen.dk 
Herskind Anna Magrethe Kristensen (Sekretær)
Vivevænget 8
8464 Galten
Tlf. 5358 1303  kajoganna@outlook.dk 
 Sjelle Sjelle: Steen Andersen Frøslev
Voldbyvej 17, 
8464 Galten
Tlf. 2216 1117  steen@froeslev.com
 Stjær Stjær: Helene Simoni Thorup
Stjærvej 70
8464 Galten  
Tlf. 2425 5772 helene@simoni.dk
   

Suppleanter:

Herskind Herskind: Aviaja Dahl Kilt
Blomsterparken 39 Herskind 
8464 Galten
Tlf.2061 0110  aviaja@kilt.dk
Tebstrup Johannes Flensted Jensen              
Bavnevænget 25 Tebstrup
8660 Skanderborg
Tlf. 2084 0352  jflensted@gmail.com 

deltag-i-landsbysamvirkets-generalforsamling-26feb-jan22-ann-002 

Kom og deltag i en spændende generalforsamling.

Landsbysamvirket inviterer til generalforsamling Lørdag den 26 februar kl.10 – 13
Hylke Forsamlingshus Hylkevej 120, Skanderborg

Der stilles forslag om fusion med LandsbyForum og vedtægtsændringer.
Der vil Være foredrag med Tyge Mortensen, herefter serveres der en let frokost.

For at deltage er det nødvendigt at tilmelde sig ved dette link.-

https://docs.google.com/forms/d/11La0R8XCgTOFP7L9VfN_1KETxWxaNqSHbTQwQd3bKyg/edit?usp=sharing 

 

 Valgt til Årets Landsby 2022

Valget faldt på Landsbyklyngen De 7 Dale.

Landsbysamvirket og Skanderborg Kommune ønsker jer tillykke med titlen samt Landsbysamvirkets pris på 5000 kr.


aarets-landsby-2022 


toaarig-landsbypulje-1-10 


 

husk-landdistriktspuljen


aarets-landsby


generalf-2 


landdistriktspuljen-april-21 

 


Landdistriktspolitik på vej

Byrådet har i 2020 igangsat et arbejde for en landdistriktspolitik i Skanderborg Kommune.

Økonomiudvalget vedtog den 20. januar 2021 en procesplan for udvikling af en landdistriktspolitik.

Torsdag 25. februar kl. 19 – 21.30

Borgermøde med workshop med mulighed for at drøfte oplæg til politikkens temaer. Mød politkerne, giv dine input og tag en snak om de vigtige emner til politikken.

Borgermødet holder vi online

Find program og vejledning her på siden fra 12. februar 21.

Tilmelding forud

Deltag ved først at tilmelde dig. Derefter kan vi sende dig en mail direkte med vejledning og link til mødet.
Tilmeldingslink: Fra den 12. februar kan du tilmelde dig her via Nemtilmeld.


generalforsamling-11-februar

aarets-landsby-2021

 

 


 

Referat

Møde nr. 127a Landsbysamvirket  Skolestrukturen

 

Torsdag den 2. februar 2020. Deltagere: Knud Erik Elmann Jensen, Hans Erik (Jeppe) Jepsen,  Arne Nørskov, Orla Jegstrup, Jeanine Marie Bonadies.

Ekstraordinært hastemøde om skolestrukturforslag:

 Kommunen har rundsendt et katalog på ikke mindre end 20 forskellige forslag til ændring af skolestrukturen for at imødekomme det stigende behov på børneområdet og spare penge på driften ved udnyttelse af især bestående ressourcer bedre.

 Af de mange forslag, som er sat i spil, er en meget stor del nedlæggelse af skoler i landsbyområder eller flytning af elever til især større bycentre og skoler..

 Set fra vores synspunkt en total bombe under det arbejde og det engangement, man i mange af disse lokalsamfund har gjort for netop at bevare og udbygge de faciliteter, der ligger i at have tæt adgang til børnepasning, skolegang og foreningsliv..

 Mange af forslagene udelukker hver især hinanden, men bringes 10 til 12 af disse i spil vil det uvægerligt have store konsekvenser for vore landsbyer og udviklingen på landet.

 Vi kan ikke som repræsentanter for alle landsbyer i kommunen pege nogen løsninger ud som bedre end andre.

 Det ville betyde at vi skulle acceptere måden at beregne fordele og ulemper, som udelukkende drejer som om økonomiske gevinster. Endog ved vi, at tidligere undersøgelser om effekten af nedlæggelse af skoler, sammenlægninger og delt ledelse som et instrument til besparelser ikke på nogen måde kan påvises at have den ønskede effekt. Kort sagt tror vi ikke på regnemodellen som er anvendt af et større internationalt konsulentfirma.

 Værditab: Derimod ved vi, at de mennesker der bosætter sig i landsbyer og landsbyområder går efter nærhed, tæthed på naturen og tryghed for børnene i deres opvækst.. Fjerner man disse elementer er bosætningen på landet ikke attraktiv.

 Desuden ved man pr. erfaring, at fjerner man skoler og indkøbsmuligheder fra landsbyer, falder huspriserne brat, så ikke bare kulturelt men også økonomisk lider landsbyerne store tab ved den slags dispostioner..

 Centerdannelse pr. automatik?

 Et andet aspekt der falder en i øjnene, er at næsten samtlige løsningsforslag går ud på at samle børn og især overbygning på større centre i byerne. Centre der i forvejen er betydeligt pressede af lokalemangel og overbooking. Hvorfor kan man ikke i stedet planlægge, så man udbygger decentralt og forstærker de mindre skoler rundt omkring, der jo netop både med deres overbygning og deres virke i lokalsamfundet er bærende elementer i et godt liv på landet. Flere af forslagene strejfer denne tanke, men vi håber der kommer flere til. Kataloget på de 20 forslag er ikke endelig lukket!

 Diversitet: Nu om dage tales der så meget om den hastigt svindende biodiversitet. Vi betragter livet på landsbyerne som et uhyre bevidst valg fra de mennesker, der flytter ud fra storbyen til sådanne områder. Kort sagt, så er ønsket om mangfoldighed (diversitet) et stort ønske hos disse mennekser. Og hvor man førhen kunne affeje deres argumenter med, at de var blinde lokalpatrioter og landsbytosser, må man nu om dage hellere erkende, at de mennesker der flytter ud, både er ressourcestærke, veluddannede og frem for alt, uhyre engagerede i deres lokalområde.

 Kort sagt er deres valg af livet på landet et ønske om livet på en blomstrende eng med masser af forskellige arter under høj himmel og en tryg base i hjemmet.

 De udgør en tredjedel af Skanderborg kommunes befolkning!

Handleplan: Vi forsøger så hurtigt som muligt at komme i dialog med politikerne for at få dem til at kigge på andre værdier end disse bevidstløse revisor-beregninger, der tilsyneladende får lov til at vokse frit, og fører lange arme ind i kommunens egen planlægning…

Referent: Jeppe

 


 

FOLKESKOLERNE Åbent brev til Byrådet i Skanderborg Kommune.

Af Knud Erik Elmann Jensen
På vegne af Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune. Formand

Skanderborg Kommune har netop sendt en såkaldt bruttoliste ud til forældrene til elever på vores folkeskoler. Der er beskrevet 20 forslag, der kan spare kommunen for omkostninger på drift og anlæg. Forslagene er lavet af medarbejdere ved BDO, et stort internationalt konsulentfirma uden lokalt kendskab. De mener at kunne spare 25 mio. kr. årligt på driften samt spare 130 mio. kr. på anlæg. BDO’s centrale værdier er formuleret således: »Vi er de bedste til det vi gør« og »Vi har kundens tarv og behov i centrum«.

Bruttolisten har skabt megen opstandelse hos beboerne i vores lokalsamfund. Især på landet, som revisorerne fra BDO ikke har megen forståelse for. Blandt folk er der tydeligt en angst for, at der vil være byrådsmedlemmer, som svigter valgløfterne fra seneste byrådsvalg. Dengang kunne du ikke finde nogen kandidat uanset partifarve, som ville lukke skoler. Det er ikke pænt gjort umotiveret at tænke således om vores folkevalgte. Men man er nok selv ude om det, når man står som afsender af bruttolisten.

Beboerne i vore landsbyer har også centrale værdier. Måske kunne de formuleres: »Vi vil det bedste med det vi gør« og »Vi vil ikke umyndiggøres af teknokrater«. Vore drømme og forhåbninger er som biodiversiteten på en blomstrende sommereng. Mangfoldigheden er den fælles styrke for hele engen, på samme måde som den er for børn, unge, voksne og ældre. Selvstændige mennesker, som ved, hvem de er og hvad de vil skabe.

Hver tredje beboer i kommunen har valgt at bo på landet. Vi er ikke landsbytosser. Hvis sådanne i det hele taget eksisterer, er de flyttet væk. Vi er typisk veluddannede, vidende og kreative, som står i spidsen for de forandringer, som verden er ved at erkende, er nødvendige for vores civilisation. Der er også brug for børnene. De skal ikke rives ud af sammenhængen og køres rundt i skolebusser, fordi en teoretiker har leget med sin lommeregner. Om der er nogen, som skal være en del af samfundet, så er det da børnene.

Børn er ikke en udgift. De er samfundets nye muligheder. Prøv som lokalpolitikere at bruge den vinkel. Børn kan blive rigtig dygtige til at køre i skolebus. Men der er meget andet, det er bedre at de lærer. Hvordan gør vi os selv og ikke mindst næste generation til robuste og mangfoldige mennesker?

Bruttolisten og konsekvenserne af dens eventuelle gennemførsel er skolepolitik. Men samtidig har der indsneget sig et eklatant brud på den indtil nu førte landsbypolitik. Skal der være plads til den tredjedel af befolkningen, som ønsker at bo på landet? Har mennesker og deres samfund en værdi i sig selv, eller skal pengene være målet og borgerne midlet? Vi håber, det samlede byråd vil tage stilling til byrådets værdier. Er det BDO’s værdier eller er det landsbyernes værdier?


Vi har brug for udvikling, ikke afvikling

Skolevæsenet og børnepasning er en væsentlig del af kommunens aktiviteter. Det er derfor naturligt, at mange har fokus på udviklingen. Prognoserne for Skanderborg Kommune lige nu siger kraftigt voksende børnetal de kommende år. Det koster penge at gøre plads til børn hos dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Byrådets udvalg for børn og undervisning arbejder derfor med forslag til strukturændringer, som kan lette økonomien. Nogle er set før, andre er nye. Det bliver spændende at se, om ændringerne i det hele taget forbedrer kommunens økonomi. Strukturændringer har det jo med at koste ekstra de første år.

Institutionerne, forældrene og medarbejderne er også aktive. Der har i flere lokalsamfund være afholdt debatmøder med stort fremmøde. Der er mistanke om, at strukturændringerne ikke forbedrer børnenes miljø og indlæring. Tværtimod. Forslaget om flytning af overbygningklasser vil flytte tid fra de unges fritidsaktiviteter til ekstra skolebuskørsel. En kørsel, som ikke er gratis.

Idéen om at flytte ledelsen af mindre skoler sammen har været på bordet mange gange, uden at det har imponeret forældre eller fagfolk. Der er andre måder at forbedre økonomien, uden at flytte lederen væk fra viden om hverdagen på den skole, der skal ledes.

Forskellen på tankegangen hos forvaltning og praksis er gammel. Det kommunale system er delt op i forvaltningsområder og i politiske fagudvalg. Det er ikke ukendt, at aktiviteter på et område udløser omkostninger på et andet. Konsekvenserne kommer overraskende, fordi den afgrænsning, der er en styrke for én forvaltning, ikke alene giver en fokus på centrale emner, men også en blindhed for konsekvenser for en anden forvaltning.

Den grundlæggende misforståelse i forslagene bygger på idéen om, at strukturændringer giver besparelser. Der kan være andre gode grunde til at lave strukturen om. Og der er gode grunde til at spare på kommunens midler. Men der er ingen grund til blande de to ting sammen.

De foreslåede strukturændringer går ud over børnene i kommunens landdistrikter. Når tilvæksten i Skanderborg Kommune er så kraftig, skyldes det bl.a. at Århus Kommune har en boligpolitik, som ikke er attraktiv for børnefamilier. Unge familier søger derfor til os for at komme på landet eller i det mindste få et parcelhus, hvor børnene kan komme tættere på naturen. Det virker ulogisk at forringe de vilkår, man lige har skabt for et naturnært liv væk fra stenbro og højhuse. Vi må gå vores egne veje i stedet for at lave kopier af storbyernes strategier. Vi har brug for udvikling, ikke afvikling. 

Problemerne, som skal løses skyldes en kraftig befolkningsvækst, som har været ønsket. Man må formode, at der ligger en plan fra det tidspunkt, hvor byudviklingen blev besluttet. Det må være det rigtige tidspunkt, at finde denne plan frem til nærmere studier. I stedet for at lade det gå ud over børnene fra landdistrikterne.


GL Rye Søren Blaabjerg Poulsen
Møllesvinget 14
8680 Ry
Tlf. 8687 7227  soeren.poulsen@glrye.dk 

 

toaarig-2020-img

 

 

 

trafikken

 

 

 

trafikken-i-din-landsby-2020-rev 

 

generalf-2020

 

aarets-landsby-2020

 

De første afgørelser! Uddrag af referat.

Ansøgninger til toårig landsbypulje: 5 ansøgninger.

 Kort oplæg ved Jesper Simonsen der klargjorde kompleksiteten af disse nye omfattende ansøgninger, der ofte involverer indtil flere afdelinger i forvaltningen, der hver især skal afklares inden afgørelse. Dog så man gerne både fra forvaltningens og vores side, at pengene kommer ud at arbejde og ud efter det princip gik vi i gang med behandlingen.

Gl. Rye: Ansøgning om ladestandere og carport til el-delebil. Bevilget da det ligger fuldstændig i forlængelse af hensigtserklæringen om udbygning af nye infrastrukturmodeller.

Mesing Forsamlingshus: Omfattende renovering af forsamlingshuset, delansøgning. Den nye pulje er ikke beregnet på renovering af forsamlingshuse, da det ikke i sig selv er bredtfavnende nok, men da ansøgningen samtidig indeholdt udbygning og nytænkning i forhold til det nye samarbejde De7dale samt energiforbedring bevilges pengene målrettet til dette.

Skivholme forsamlingshus: Ansøgning om handicaptoilet. Som førnævnt er puljen ikke beregnet på enkeltstående renoveringer af forsamlingshuse. Ansøger henvises til Vanførefonden, diverse andre fonde og Lånepuljen.

Sikker Sundhed: Projekt omkring Veng Skole og Børnehus med nye stisystemer, udendørs faciliteter og tunnel under vejen til skovområde med shelter og bivuak. Pengene bevilges til de dele af projektet der ikke samtidig varetages af kommunen. Også fordi det er en del af det nye samarbejde de7dale.

 Ejer Bjerge: Meget visionært og fornemt projekt der absolut giver mening for at skabe en endnu større sammenhængskraft og et fælles udtryk for de samvirkende landsbyer i projektet. Imidlertid indeholdt ansøgningen mere end 50% arkitekt og konsulentbistand, hvilket slet ikke ligger i forlængelse af de intentioner der er beskrevet i vore kriterier. Vi håber på fornyet ansøgning til projektet, når nogle mere konkrete opgaver kommer på banen. Ikke bevilget.
 Fornyet ansøgning: Ejer Bjerge indsendte meget kort efter dette en ny ansøgning, hvor de i modsætning til første ansøgning gjorde opmærksom på, at et tilsagn fra os var tvingende nødvendigt for deres muligheder for at søge andre midler… For ikke at standse processen bevilgede vi herefter det ansøgte beløb til udbetaling, når der forelå et mere konkret projekt, hvor de 50% var reduceret betydeligt.

 Generelt:
 Allerede disse ansøgninger afdækker et ikke ukendt behov for at renovere forsamlingshuse. Vi forestiller os at prøve på at påvirke politikerne til at udvide lånepuljen i næste års budget, da den pt. kun er på 100.000 årligt. Der er klart et behov, men i sagens natur er det jo ikke en kommunal opgave at vedligeholde forsamlingshuse der jo er selvstændige institutioner.

 Bevilget i alt 970.000 kr.

  logo-powerpoint-1

program-generalforsamling-2019

 

e-mail-info-2 

 

  tekst
img-1-a  img-2

img-3   img-4

 

landdistriktspulje-sep

 

annonce-2aarig-pulje-2

 

invitation-liv-i-forsamlingshusene-2019-2 

 

 annonce-landdistriktspuljen  

Der er indkommet følgende forslag til behandling på generalforsamlinges
punkt 4:

Forslag om en landdistriktskonference for landsbyerne i Skanderborg kommune, af én dags varighed, i 2020, Forslagstiller: Pil Brudager.  

 

generalforsamling-2019

 

trafikken-02

 

landsbysamvirkets-generalforsamling-3

 

  feb-2018 

 

Er du ansvarlig for din landsbys hjemmeside?
Vil du gerne vide mere om hjemmesider.

Landsbysamvirket planlægger en ERFA-dag, hvor du kan møde andre hjemmesideansvarlige. Tanken er at give et par timers undervisning i det, du gerne vil vide mere om.
Du vil også få mulighed for skabe et netværk med ligesindede.
Datoen kommer senere.
Programmet vil vi gerne have hjælp til, så meld ind, hvad du kunne tænke dig at vide noget mere om?

 

liv-2se program her: sk-borg-helside-liv_annoncer2x124

annonce-vedr-2019-b

 

 

Lynkursus i fundraising for landsbyer

Alle borgere og foreninger i landsbyerne i Skanderborg Kommune er velkomne til at deltage i kurset.

Onsdag den 14. novemebr kl. 19. – 21. i Borgernes Hus i Veng.

Tilmelding er nødvendig her

 

 img-landsby

 

 

 

 

 landdistriktspulje-3

 

Trafikken i din landsby

Inspirations- og informations-møde.

 1. marts 2018 kl. 19.00

Alling Beboerhus. Ringvej 18 A

 Arrangeret af Landsbysamvirket

Endnu engang byder vi på et spændende møde om trafikken i din landsby, belyst ved eksempler på gennemførte projekter hvor borgere og kommunen har arbejdet sammen.

 Vej og Trafik vil på mødet fremdrage eksempler på de seneste trafikløsninger ved Jette Schmidt Jensen, Jens Peter Langballe Sørensen og Martin Simonsen. Der er tale om nogle af de sidste projekter der har været gennemført  i vore landsbyer.

 Der vil blive rig mulighed til at diskutere egne problemstillinger for den enkelte landsby, set i perspektiv til de fremlagte eksempler..

 Grib chancen. Få en god snak med Vej og Trafik om forholdene i din landsby.

 Landsbysamvirket ved Hans Erik (Jeppe) Jepsen

 1. Meld til med antal deltagere på
   jeppe_ry@pc.dk

Også gerne lige med oplysning om hvor I kommer fra.

 Sidste frist for tilmelding er mandag 26. februar 2018.

 

 

generalforsamling-2017

 

Inspirationsmøde var startskud i plandebat

Kommunen inviterer nu landsbyer og lokalcentre til at formulere ønsker og ideer til deres fremtidige udvikling

AF JØRGEN BOLLERUP HANSEN

Der var 135 tilmeldt fra kommunens landsbyer og lokalcentre til det inspirationsmøde, Skanderborg Kommune havde inviteret til tirsdag i sidste uge på Fælleden. 

Nu er turen nemlig kommet til at formulere og fastsætte rammerne i Kommuneplanen for udviklingsmulighederne i kommunens landsbyer. 

Første runde er en indbydelse til, at landsbyerne selv kommer med deres ideer og ønsker. De skal afleveres senest 1. juni til kommunen. 

Derpå går den formelle politiske proces i gang i fagudvalg og byråd – og med de formelle offentlige høringer. 

Forinden kan landsbyerne få hjælp, hvis de ønsker det – ved at rekvirere en kommunal medarbejder. Måske i grupper, da der er en grænse for, hvor mange møder kommunens planfolk kan overkomme at deltage i – lød appellen fra borgmester Jørgen Gaarde. 

Startskud var mødet på Fælleden, hvor to landsbyer blev fremhævet til inspiration. 

Dels Sall i Favrskov Kommune, der er et blomstrende lokalsamfund med bl.a. friskole, friplejehjem og årlige FestiSall. 

Dels Ejer Bjerge, der er en forholdsvis ny sammenslutning af Tebstrup, Ris og Ejer. 

“Vi har en hal, vi har skolen, vi har børneinstitutioner og et sprudlende foreningsliv. Men vi har ikke del i væksten, vi har få tilflyttere, faldende børnetal, fald i aktivitetsmulighederne og faldende omsætning i dagligvarehandelen. Det kan ikke blive ved. Derfor er vi gået sammen for at finde ud af, hvad det er vi vil,” forklarede Morten Rose Vilholm. 

Det er resulteret i tre mål: Ejer Bjerge vil være og vil være kendt som et specielt aktivt område, havde et sundt foreningsliv og have endnu større samarbejde mellem alle parter til fælles glæde for, at den gode energi kan sprede sig. 

Der er nu nedsat tre arbejdsgrupper og en styringsgruppe. 

Man har været i Gl. Rye for at få inspiration. Og 23. januar er der et fællesmøde om fremtiden for lokalområdet, hvor fremtidsforsker Jesper Bo Jensen holder oplæg. 

Målet er at tiltrække tilflyttere fra de store nabobyer.

inspiration-1 

inspiration-2

 

 

iinspirationsmoede-9-januar

 

img-liv-i-3 

 

 

 aarets-landsby

 

oplev-landsbyen-2

 

 

samlet-annonceplakat-2017-3 

 

 

Generalforsamling i Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune, onsdag. d. 22. februar, kl. 19.30 i Sognehuset Præstegårdsvej 3, Gl. Rye 8680 Ry

Kom og hør om Landsbysamvirkets aktiviteter omkring blandt andet forsamlingshusene, kommuneplanen og uddelinger af midler fra Landdistriktspuljen. Hør også om varmeforsyningen i Gl. Rye, Årets Landsby i Skanderborg Kommune 2017.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning godkendes og fremtidsplaner forelægges
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
  6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 


generalf-15

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2