Vedtægter

 

Foreningens formål er at…

Landsbysamvirket
– i Skanderborg Kommune

Vedtægter

§ 1 Navn

Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune. Hjemsted i Skanderborg Kommune.

§ 2 Formål

• Fremme levende landsbyer og liv på landet
• udgøre et kontaktforum mellem landsbyerne og Skanderborg Kommune
• fremme bæredygtig udvikling af landsbyerne og det åbne land
• udgøre landsbyernes samlede kontaktled til Skanderborg Kommune og andre myndigheder
• udveksle idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold generelt
• bidrage til udformning af generelle retningslinier, bl.a. vedrørende fysisk planlægning m.m.
• bidrage til det generelle kendskab til landsbyernes forhold
• udarbejde og ajourføre egen hjemmeside med oversigt over landsbyerne
• udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landsbyerne og de åbne landområder samt
• arbejde for at sikre de enkelte landsbyers kvaliteter og karakteristika.

Foreningens formål vil blive forsøgt efterlevet ved, at samarbejde med landsbyerne i et eller flere netværk.

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages borgere med fast bopæl i Skanderborg Kommune samt repræsentanter for alle lokale foreninger, virksomheder eller organisationer.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1 Generalforsamling afholdes i februar måned og indvarsles ved annoncering i lokalavis, som dækker hele Skanderborg Kommune og på www.landsbysamvirket.dk.
Stk. 2 Forslag skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling og offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Bestyrelsens beretning godkendes og fremtidsplaner forelægges
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 5 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Stk. 1 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.
Stk. 2 Valg af formand gælder for 1 år ad gangen.
Stk. 3 I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer eller et antal, som sikrer at der er 7 medlemmer i bestyrelsen.
Stk. 4 Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 5 Ved den stiftende generalforsamling i 2008 gælder, at 3 medlemmer vælges for 1 år og 3 medlemmer for 2 år.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 2 Bestyrelsen drager omsorg for, at udtalelser, indstillinger og lignende udfærdiges til kommunen.
Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt beboerne i landsbyerne og landområderne eller andre til at bistå sig i arbejdet.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, her iblandt formand eller næstformand.
Stk. 5 Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning samt fremtidsplaner og budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Beretningen tilstiles ligeledes kommunalbestyrelsen.

§ 7 Tegning

Landsbysamvirket tegnes af formand eller kasserer i henhold til bestyrelsens retningslinjer.

§ 8 Økonomi

Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

Stk. 1 Generalforsamlingen kan fastsætte et årligt kontingent.
Stk. 2 Der søges diverse tilskudsmidler.

§ 9 Revision

Stk. 1 Revision af foreningens virksomhed udføres af generalforsamlingens valgte revisor
Stk. 2 Regnskabet følger kalenderåret 1. januar – 31. december.

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

§ 11 Ved foreningens ophør

Stk. 1 Til nedlæggelse af foreningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst ¾ af de afgivne stemmer på hver generalforsamling
Stk. 2 Såfremt nedlæggelse vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der derved et overskud overføres dette til foreningslivet i Skanderborg Kommune.

Vedtaget på generalforsamling den 24. februar 2010

 

Hans Gravsholt   Anja Veldt   Jørgen W. Petersen

 

Arne Nørskov   Orla Jegstrup   Egil Jørgensen

 

Helle Hagen Blæsbjerg

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2