Vedtægter

 

 

Vedtægter for Landsbyfællesskabet i Skanderborg kommune Vedtaget på fællesmøde mellem Repræsentantskabet i LandsbyForum og Bestyrelsen i Landsbysamvirket d. 13.01. 2022

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Landsbyfællesskabet i Skanderborg Kommune” (herefter Landsbyfællesskabet) med hjemsted i Skanderborg Kommune. Foreningens adresse er registreret hos foreningens formand.

 • 2 Formål
  Stk. 1: Landsbyfællesskabet er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening, der arbejder for at være bindeled mellem lokalsamfundene i Skanderborg Kommune og sparringspartner med politiske og administrative institutioner, som har indflydelse på landdistriktsområdet i Skanderborg Kommune. Stk. 2: Landsbyfællesskabet arbejder for: a. at fremme dialog og samarbejdet mellem landsbyernes og lokalcenterbyernes (herefter benævnt landsbyer) lokalråd, landsbylaug, borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg Kommune. Disse lokale landsbyforeninger betegnes i Skanderborg Kommune forskelligt, men har en fælles funktion ved at være repræsentanter for landsbyen(er) og som arbejder for at fremme lokale interesser. b. at kommunikere direkte til kontaktpersoner i de enkelte landsbyer. c. at skabe et forum for udveksling af idéer, erfaringer og informationer, samt iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen, gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervsorganisationer, interesseorganisationer, regionsråd og andre relevante personer eller organisationer. d. at samarbejde og gå i dialog med Skanderborg Byråd, de udvalg og den del af administrationen, som har indflydelse på landdistriktspolitik og forvaltning i øvrigt af landsbyer og landdistrikter i Skanderborg Kommune.
 • 3 Medlemmer
  Stk. 1: Hver enkelt landsby, inklusive opland, i Skanderborg Kommune med et byskilt og et demokratisk valgt laug, råd, borgerforening eller lignende forening, der varetager landsbyens anliggender, kan ved henvendelse til Landsbyfællesskabet og indbetaling af evt. kontingent blive medlem af foreningen. Hvis en landsby, som har et byskilt, er medlem af en landsbyklynge eller lignende, er det denne organisation, der kan blive medlem af foreningen, og som betaler evt. kontingent for alle landsbyerne i klyngen, uanset om landsbyen har en egen demokratisk valgt borgerforening eller lignende. Hvert medlem meddeler Landsbyfællesskabet navn, telefonnummer og mailadresse på den lokale kontaktperson. Stk. 2: Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Såfremt et lokalråd, landsbyklynge eller lignende ifølge sine vedtægter er bindeled mellem området og Landsbyfællesskabet, er det dette lokalråd, landsbyklynge eller lignende, der kan blive medlem af foreningen med et antal stemmer svarende til antallet af landsbyer, jvf. § 3, stk. 1 Der kan altid ved skriftlig fuldmagt overdrages stemmeret mellem medlemmerne. Hvert medlem udpeger 1 person, der repræsenterer medlemmet på foreningens generalforsamling og er stemmeberettiget. Stk. 3: Foreningens arrangementer skal som udgangspunkt være åbne for alle og forudsætter ikke medlemskab.
 • 4 Generalforsamling
  Stk. 1: Generalforsamlingen er Landsbyfællesskabets øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med Årsmødet, senest d. 31.3. Stk. 2: Stemmeberettigede på Generalforsamlingen er alle medlemmer jf. § 3, stk.2. Stk. 3: Der indkaldes til Generalforsamlingen med mail til alle kontaktpersoner samt på foreningens hjemmeside. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel, og dagsordenen skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referent 3. Bestyrelsens beretning. 4. Bestyrelsen fremlægger udkast til arbejdsplan for det kommende år. 5. Godkendelse af regnskab, fastsættelse af evt. kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år. 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til kontaktpersonerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt Stk. 4: Generalforsamlingens afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 5: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 7 medlemmer skriftligt anmoder formanden om det. Stk. 6: Alle medlemmer kan opstille et antal personer til valg til bestyrelsen svarende til deres antal stemmer. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater til den sidste plads, trækkes der lod. Stk. 7: Der vælges på generalforsamlingen 7 medlemmer til bestyrelsen for en periode af 2 år, således at i ulige år vælges 3 og i lige år 4 medlemmer. Der vælges 2 revisorer for en periode af 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt der ikke vælges 7 medlemmer, kan bestyrelsen supplere sig med de manglende medlemmer.
 • 5 Bestyrelsen
  Stk. 1: Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen. Stk. 2: Medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, jf. § 4. stk. 6 og 7. Stk. 3: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Stk. 4: Bestyrelsen refererer til de lokale kontaktpersoner om arbejdet i bestyrelsen. Stk. 5: Der ydes ikke diæter og honorarer i forbindelse med Bestyrelsesarbejdet. Der kan dog efter generalforsamlingens beslutning udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler.
 • 6 Bestyrelsens arbejde
  Stk. 1: Formanden for bestyrelsen tegner foreningen udadtil og er primær kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere. Uddelegering af arbejdsopgaver og nedsættelse af udvalg skal finde sted i videst muligt omfang. I økonomiske forhold tegnes foreningen ved underskrift af formanden og kassereren. Ved en af disses forfald indtræder næstformanden. Stk. 2: Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, kan der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem fra det medlem af foreningen, der havde opstillet det udtrædende medlem. Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med hensyn til intern- og ekstern kommunikation, mødehyppighed, opgavestruktur m.m. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4: Bestyrelsen skal tilstræbe løbende at afholde møder med politikerne og de politiske udvalg om landsbyernes generelle forhold. Bestyrelsen skal løbende arbejde for at sikre foreningens indflydelse på beslutninger og tiltage, der generelt vedrører landsbyerne i Skanderborg Kommune. Stk. 5: Dagsorden for møder og møder med politikerne udspringer af input, forslag, ønsker og bekymringer fra foreningens medlemmer. Dagsordner samt referater fra bestyrelsesmøderne udsendes til kontaktpersonerne og lægges på foreningens hjemmeside. Stk. 6: Bestyrelsen orienterer løbende de lokale kontaktpersoner om arbejdet i bestyrelsen. Stk. 7: Lokale sager, der hovedsagelig vedrører ét medlems forhold, varetages fortsat lokalt af det enkelte medlem. Stk. 8: Bestyrelsen kan kun udtale sig på vegne af enkelte medlemmer efter et forudgående samtykke fra medlemmets lokale kontaktperson. Stk. 9: Skanderborg Kommunes borgerguide for landsbyerne kan som hovedregel deltage i bestyrelsens møder og er referent.
 • 7 Økonomi
  Stk. 1: Kassereren udarbejder regnskab for hvert kalenderår. Stk. 2: Forslag til årligt budget udarbejdes af bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Stk. 3: Generalforsamlingen fastsætter evt. kontingent. Stk. 4: Bestyrelsen søger om tilskud til foreningens arbejde hos Skanderborg Kommune, fonde, samarbejdspartnere og andre steder, hvor det er muligt. Stk. 5: Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.
 • 8 Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer kan kun ske efter behandling på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 4 ugers varsel, hvor forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt det vedtages med et flertal, som er mindre end 2/3, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 2 ugers varsel. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt flertal.
 • 9 Foreningens nedlæggelse
  Stk. 1: Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, jvf. §4, stk.5. Såfremt det vedtages med et flertal, som er mindre end 2/3, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 2 ugers varsel. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt flertal. Stk. 2. Såfremt nedlæggelse vedtages vælges der på generalforsamlingen 3 likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Et eventuelt overskud overføres efter generalforsamlingens beslutning til støtte for landsbyerne i Skanderborg Kommune.

10 Overgangsbestemmelser
Forud for den stiftende generalforsamling i 2022 udpeger henholdsvis LandsbyForums repræsentantskab og Landsbysamvirkets bestyrelse hver 4 medlemmer, der tilsammen udgør bestyrelsen indtil generalforsamlingen i 2023. På denne generalforsamling vælges 3 medlemmer for 2 år og 4 medlemmer for 1 år hvorefter reglerne i §4 stk. 7 træder i kraft

 

 

 

 
Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2