Landistriktspulje

 

Nu kan landsbyer igen søge om støtte til store projekter

 

Landsbypuljen fortsætter i 2021. Borgere og foreninger kan søge om støtte til projekter, der udvikler landsbyen og styrker rammerne for det lokale fællesskab. Næste ansøgningsfrist er 1. marts.

I 2019 og 2020 har det været muligt for landsbyer at ansøge om penge via Skanderborg Kommunes Toårige Landsbypulje. Puljen er på 5 millioner kroner. 

En række projekter har fået tilsagn om støtte til alt fra udbygning af forsamlingshuse, etablering af udendørs mødesteder, indkøb af el-ladestander til delebil, anlæg af stier og forskønnelse af byrum.

Der er givet tilsagn om støtte for godt 3,6 mio. kr. Landsbypuljen rummer altså fortsat godt 1,3 mio. kr. 

Derfor forlænges puljen, således at man også kan søge støtte til sit projekt i 2021. Det sker via to ansøgningsrunder, henholdsvis 1. marts og 1. oktober 2021. 

Det har Byrådet netop besluttet. 

Lokal udvikling

Pengene fra Landsbypuljen gives efter krone til krone-princippet.

Dvs. hvis kommunen giver 100.000 kr., skal den lokale forening eller sammenslutninger ligeledes stille med 100.000 kr. – enten i form af sponsorater, donationer eller støtte fra fonde eller suppleret med frivillige arbejdstimer. 

For at få støtte fra puljen kræver det en samlet projektøkonomi på mindst 150.000 kr. Landsbyerne skal derfor mindst kunne stille med en værdi på 75.000 kr.

– Landsbypuljen kan være en god dynamo for at skabe udvikling lokalt. Hvis man har en ide, opfordrer vi til, at man går i gang med forberedelserne med det samme. Et stort projekt kan omfatte alt fra organisering af de frivillige kræfter til myndighedstilladelser og fundraising, og det kan være tidskrævende. Vi håber, at vi også får mange ansøgninger i 2021, siger Knud Erik Elmann Jensen, formand for Landsbysamvirket. 

Landsbysamvirket behandler ansøgningerne i samarbejde med medarbejdere fra Skanderborg Kommune. 

 


 

Toårig landsbypulje Skanderborg Kommune

Puljen er på i alt 5 mio. kr. fordelt på to år. Puljen har til formål at skabe støtte til bæredygtig udvikling i Skanderborg Kommunes landsbyer og omgivende landområder, hvor udviklingsarbejdet efterlever Byrådets Vision: Mennesker møder Mennesker.

Puljen skal styrke større og primært fysiske projekter, som fremmer landsbyens gode liv, bosætning og som binder sammen lokalt og på tværs.

Ansøgningsfrist

 1. juni 2019 og 1. november 2019
 2. marts 2020 og 1. oktober 2020

Åbn alle

 • Hvordan søger du og hvem kan søge
 • Retningslinjer for støtte

Projektet skal som minimum

 • favne i bredden og komme landsbyen til gode hos en bred målgruppe
 • inddrage flere parter – eksempelvis ildsjæle, lodsejere, virksomheder og foreninger
 • skabe synlige rammer for det attraktive landsbyliv.

Projektet kan med fordel

 • forny og bane vej for nye og varierede boligformer, som tilgodeser forskellige aldersgrupper og indkomstforhold
 • opkvalificere fælles bygninger eller arealer til steder med fornyet samlingskraft
 • udvikle nye og bæredygtige trafikløsninger forbinde stier og/eller fællesarealer i stinet, som tilgodeser rekreative formål, trygge veje til skole, institution, offentlig transport eller lignende
 • være nytænkende med potentiale som eksempelprojekt fremme lokalturisme og i værksætteri for brede og nye målgrupper
 • bygge på helhedstænkning med rum for at kvalificere idéer og proces fremme landsbyklyngetanken
 • følge FN´s Verdensmål.*

 

Formelle krav

Projektbudgettet skal, som minimum, være på ca. 150.000 kr., inkl. egenfinansiering.

 • Frivillig arbejdskraft kan indgå, som en del af egenfinansieringen, til en værdi af 100 kr. i timen.
 • Krone til krone princippet fordrer, at ansøger skal kunne finde midler og værdisat indsats svarende til det beløb, der søges og bevilges.
 • Støtte til konsulenttimer og proces må kun udgøre en mindre del af den samlede støtte.

Puljen støtter ikke privat enkeltvirksomhed og offentlig virksomheds vedligehold og drift.

Ved tildeling fra puljen forudsættes indhentet de nødvendige tilladelser, fx miljø- eller byggetilladelser, samt lavet aftale omkring de afledte driftsudgifter, som den eventuelle etablering måtte påføre ejer. Yderligere forudsættes projektet at være i overensstemmelse med gældende lovgivning og planlægning.

Der bliver lagt vægt på at

 • ansøgningen følges af et klart og tydeligt budget med kvalificerede bud på udgiftsposter og egenfinansiering
 • ansøgningen understøttes af indhentede tilbud på udgiftsposter
 • projektet kombinerer et eller flere af de opstillede principper

 

* FN verdensmål for bæredygtig udvikling
1. Afskaf Fattigdom. 2. Stop sult. 3. Sundhed og trivsel. 4. Kvalitetsuddannelse. 5. Ligestilling mellem kønnene. 6. Rent vand og sanitet. 7. Bæredygtig energi. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9. Industri, innovation og infrastruktur. 10. Mindre ulighed. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12. Ansvarligt forbrug og produktion. 13. Klimaindsats. 14 Livet i havet. 15 Livet på land. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 17. Partnerskaber for handling.

 


 

Principper for Landdistriktspuljen

I forbindelse med budgetaftale 2009 afsatte Byrådet en årlig pulje på 250.000 kr. til landdistriktsudvikling.

Formål

Puljen har til formål at medvirke til udvikling i landdistrikter og landsbyer.
Til det overordnede mål knyttes følgende delmål:
at styrke bosætningen i landdistrikterne
at skabe adgang til nye og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne
at styrke lokale kulturaktiviteter
at styrke udvikling af lokale netværk, herunder også netværk på tværs af landdistrikter/landsbyer.

Hvem kan søge:

Skanderborg Kommunens landdistriktspulje kan ansøges af foreninger, råd og organisationer i Skanderborg Kommune. Puljen kan ikke ansøges af enkeltpersoner eller enkelt virksomheder.

Kriterier

Ansøgninger til puljen vurderes ud fra følgende kriterier:
At projektet understøtter det sociale og kulturelle liv i landsbyerne og landområderne i Skanderborg Kommune
At projektet understøtter turisme eller erhvervsudviklingstiltag i landsbyerne eller landområderne i Skanderborg Kommune
At projektet udspringer af en landsbys udviklingsplan vil blive prioriteret.
At projektet understøtter nye netværk, herunder også netværk på tværs af landdistrikter og landsbyer
At projektet har længerevarende perspektiver, således at aktiviteten fortsætter udover støtteperioden
At erfaringerne formidles til en bred kreds af interessenter.

Herudover skal projektet være i overensstemmelse med gældende lovgivning eller planlægning.

Administration

Landsbysamvirket bemyndiges til at træffe beslutning om, hvilke projekter, der kan opnå støtte. Inden for en ramme af 10% af puljen kan Landsbysamvirket selvstændigt tage initiativ til arrangementer og tiltag, der understøtter Landdistriktspuljens mål. Særlige arrangementer herudover forudsætter afklaring hos Fagsekretariatet Kultur og Borgerservice. Ansøgningsfrist til puljen annonceres henholdsvis 1. april og 1. september.

Læs mere….

Arkiver

 

landskab-2

himmelbjerget-2

 

facebook-logo-2